top of page

Projecte Tecnològic

EL nostre col·legi ha de donar resposta a les demandes socials actuals i per tant ha de ser capaç  d'adaptar i modificar la manera de fer, amb l'objectiu de que l'alumnat s'incorpori perfectament al món tecnològic i digital que està contínuament en evolució.

Per aconseguir això l'escola ha dissenyat el Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentage i el Coneixement) on  es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

Partint d'aquí,  el col·legi afavoreix el contacte natural de l'alumnat amb els dispositius, programari i aplicacions digitals per tal de desenvolupar les activitats d'ensenyament aprenentatge, i convertir la digitalització en un fet natural i progressiu al llarg de l'escolaritat.

 

bottom of page