top of page

Amb la finalitat d’impulsar la promoció de la lectura i una millora en la comprensió lectora de l'alumnat prevista en els objectius, continguts i criteris d’avaluació, i el grau d’adquisició de les competències bàsiques corresponents a cada una de

les àrees del currículum hem posat en marxa  un Pla Lector, que busca potenciar la pràctica diària de la lectura a totes les àrees de la manera més harmònica i eficaç possible.

 

bottom of page