top of page

Educació Infantil

Partint d’un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l’observació de l’entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l’adquisició d’hàbits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de
conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives.
Es treballa per projectes interdisciplinaris, ambients i racons per tal d’adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i
coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en la manipulació, l’experimentació, els tallers i el joc com a eines que
potencien l’interès i l’estímul envers els aprenentatges.
L’aprenentatge de la lecto-escriptura es fa sota l’enfocament constructivista, iniciant-se el procés a P3.
Les TIC i l’aprenentatge de la llengua anglesa també s’incorporen al treball d’aula des de P3.

Educació Primària

És una etapa fonamental en la formació dels nens i nenes.
La funció tutorial esdevé una acció educativa molt important que ha d’ajudar i ha d’orientar l’alumnat en el seu creixement personal.
L’escola atén la diversitat per adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge. Es realitzen agrupaments flexibles i codocència en les àrees instrumentals.
El procés educatiu es vertebra a partir del treball de les competències bàsiques.El treball cooperatiu, els projectes interdisciplinars, el treball amb rutines i destreses de pensament, els agrupaments intercicles, són algunes de les metodologies innovadores que l’escola ha incorporat per a assolir el nostre grau
d’excel.lència acadèmica.
Per tal de fomentar la capacitat de comunicar-se oralment, es realitza el taller de dramatització a Cicle Inicial i Mitjà.
Es dóna importància a l’expressió artística així com al coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i artístiques de l’entorn.
S’incorporen les activitats TIC en totes les àrees.

bottom of page