top of page

             MISSIÓ

 

Educar l'alumnat per a que siguin capaços de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb sí mateix, amb els altres, amb l'entorn i amb Déu i es converteixin en persones involucrades en la transformació d'un món més just, humà, pacífic, sostenible i solidari.

 

          VISIÓ DE L’APRENENTATGE

 

Els alumnes són els protagonistes de la nostra acció educativa i el nostre objectiu és oferir-los ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, per tal d’aconseguir:

 

 • Persones autònomes, responsables, competents, reflexives, tolerants, cooperadores, amb criteri propi i esperit crític, amb capacitat de treball i bon hàbits.

 

 • Persones que es puguin moure en el món de les noves tecnologies i sàpiguen fer-les servir com un mitjà de formació personal i de comunicació social. Que estiguin formades en actituds, adopció de criteris i valors davant els mitjans d’informació i de comunicació social.

 

 • Persones obertes a un món de dimensions cada vegada més àmplies, amb capacitat per aprendre tota la vida i competència per a comunicar-se en diferents llengües.

 

 • Persones que donin resposta a inquietuds religioses, properes a la realitat social, amb sensibilitat davant la resolució solidària de les dificultats de l’entorn i respectuosos amb la diferència.

 

 • Persones amb un bon desenvolupament de totes les seves capacitats, tant físiques com intel•lectuals, socials, transcendents.

 

 • Persones amb maduresa emocional, preparades per a enfrontar-se al món, amb habilitats socials ben desenvolupades, amb  autoestima, confiança en les seves pròpies possibilitats i ànim de superació, conscients del seu potencial i amb recursos i estratègies per viure la vida.

 

          VISIÓ

 

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

 

 • Formació integradora: Oferim una educació que desenvolupa els coneixements, capacitats, habilitats, emocions i actituds per tal d'afavorir el creixement de cada persona i l’apropament a l’excel•lència.          Proporcionem un marc d'aprenentatges  que faciliti la resposta a l'atenció de la diversitat.

 

 • Clima afavoridor de l’aprenentatge: La realització del nostre projecte educatiu parteix de la convergència d’accions entre tots/es els que formem la Comunitat Educativa. Oferim un clima acollidor, senzill, motivador i dialogant, on la interacció amb les famílies és fonamental. Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, fent una tasca conjunta i complementària. L’acció tutorial de qualitat és un element molt rellevant en el nostre centre.

 

 • Obertura social i inserció cultural: Afavorim el desenvolupament de la dimensió social.  Donem una educació arrelada a la cultura del nostre temps i a les necessitats de l'entorn, oberta a la universalitat.

 

 • Ser per als altres: Promovem la recerca del sentit de la vida, oberts a l'esperança, mitjançant la formació i del projecte personal de vida com a element d'autorealització i esperonant el compromís personal i social de la comunitat en què viu l 'alumne/a, en tots els àmbits: artístic, cultural i social.

 

 • Desenvolupament dels valors: El nostre centre assumeix i afavoreix la dimensió ètica i transcendent de la persona, ajudant l'alumnat a cultivar la capacitat de reflexió, d'interiorització i l'obertura als valors cristians. Eduquem per a la solidaritat, la convivència i la pau.

 

 • Acció Pastoral: Aquesta acció acompanya i anima tots els membres de la Comunitat Educativa vers els valors de l'Evangeli des d'una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.

 

 • Metodologia oberta i flexible: Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.

 

          VALORS

 

Som una comunitat educativa:

 

 • Oberta a l'aprenentatge continu i l'intercanvi d'experiències.

 

 • Que treballa en un clima de respecte i atenció personalitzada (buscant el màxim desenvolupament de les potencialitats de cada persona.)

 

 • Que col•labora amb les famílies, potenciant l'acció compartida família-escola, facilitant una educació coherent i eficaç.

 

 • Promovent la recerca del sentit de la vida mitjançant una educació ètica i transcendent.

 

 • Que valora la interioritat com a capacitat de reflexió per valorar i donar resposta a les diferents opcions de vida que es poden presentar.

 

 • Solidària, atenta a les necessitats dels altres i sent capaç d'oferir ajuda implicant-se personalment.

Com ens organitzem?

Participació

La realització del nostre projecte educatiu exigeix la convergència d'idees i conviccions de tots/es els que formem la Comunitat Educativa.

 

Escola - família

Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, una tasca conjunta i complementària.

 

Acció Pastoral

Aquesta acció acompanya i anima tots els menbres de la Comunitat Educativa vers els valors de l'Evangeli des d'una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.

 

Metodologia oberta i flexible

Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.

bottom of page