top of page

Infantil

Partint d'un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l'observació de l'entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l'adquisició d'`habits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives. Es treballa per projectes interdisciplinaris per tal d'adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en  la manipulació, l'experimentació, els tallers i el joc com a eines que potencien l'interès i l'estímul envers els aprenentatges L'aprenentatge de la lecto-escriptura es fa sota l 'enfocament constructivista, iniciant-se el procés a P3. Les TIC s'incorporen al treball d'aula des de P3 . L'aprenentatge de la llengua anglesa s'inicia a P3. Durant tota aquesta etapa, la psicòloga de l'escola intervé a les aules realitzant tallers d'Educació Emocional, un programa d'Activació de la Intel·ligència i fent un seguiment de tot l'alumnat atenent així la diversitat des dels inicis del procés d'aprenentatge. La implicació de les famílies és indispensable per a aconseguir el nostre projecte educatiu.

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES 

    P 3

- Ambients 

- Learning with flow 

- Taller d’educació emocional 

- Taller de desen. de les capac. bàsiques 

- Taller de consciència fonològica 

 

        P 4

- Ambients 

- Learning with science

- Taller d’educació emocional 

- Taller de desen. de les capac. bàsiques 

- Taller de consciència fonològica 

   P 5

-Ambients 

- Hands on learning 

- Taller d’educació emocional

- Taller de desen. de les capacitats bàsiques 

- Taller de consciència fonològica 

bottom of page