DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, cal presentar la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

 • Original i fotocòpia del DNI de pare i mare,o tutor/tutora .

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si en té).

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, han de presentar la documentació que els acredita (original i fotocòpia):

 • Quan per criteri es consideri el domicili del lloc de treball cal presentar còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària .

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, cal presentar un certificat municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Per poder matricular l’alumne/a, cal que al DNI de pare i mare ja hi consti l’adreça correcta.

El codi de centre és: 08029805

Adreça: C/Major de Sant Pere, 19

Telèfon: 93 783 93 30

Email: direccio@santateresaterrassa.cat

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram